Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
Şevket Pamuk,
Professor of Economics and Economic History


 


TÜRKÇE KİTAPLAR:

Türkiye'nin 200 Yillik Iktisadi Tarihi, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2014, 388s.

Osmanlı'dan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, Seçme Eserler, Cilt II, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008, 364s.

Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, Seçme Eserler, Cilt I, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007, 211s.

Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi, 1500-1914, İletişim Yayınları, Birinci Baskı, 2005, Dördüncü Baskı, 2007; Gerçek Yayınları, Birinci Baskı, 1988, Beşinci Baskı, 2000; K Kitaplığı, Birinci Baskı, 2003; İstanbul.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul, 1. Baskı, 1999, 4. baskı, 2007.

20. Yüzyılda Orta Doğu Ekonomileri Tarihi, Sabancı Universitesi Yayınevi, 2002 (Roger Owen ile birlikte).

İstanbul ve Diğer Kentlerde 500 Yıllık Fiyatlar ve Ücretler, 1469-1998, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 218 s., 2001.

Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve İstatistik, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 2001, 179 s.; (Halil Inalcik ile birlikte derleme).

Artık Herkes Milyoner, Türkiye Ekonomisinin 50 Yılı, Hürriyet Yayınları, 2001, 302 s. (Ercan Kumcu ile birlikte).

19. Yüzyılda Osmanlı Dış Ticareti, Devlet İstatistik Enstitüsü, Tarihi İstatistikler Dizisi, Cilt 1, Ankara, 1995, 83 s..

Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul, 1984; İkinci Baskı: 1994, 267 s..

Türkiye'de Tarımsal Yapılar (1923-2000), Yurt Yayınları, Ankara, 1988, 271 s. (Zafer Toprak ile birlikte derleme)

Kriz, Gelir Dağılımı ve Türkiye'nin Alternatif Sorunu, Kaynak Yayınları, İstanbul:
Birinci Baskı, 1984, 108 s., Genişletilmiş İkinci Baskı, 1988, 199 s. (Korkut Boratav ve Cağlar Keyder ile birlikte)


TÜRKÇE MAKALELER:

“Son Iki Yüzyilda Türkiye’de Gelirin Bölüsümü”, ODTÜ Gelisme Dergisi, Cilt 40, Sayi 2, 2013, s. 297-316.

Osmanli Bütçeleri ve Mali Yapinin Evrimi: Avrupa Devletleriyle Bir Karsilastirma, 1500-1914, Toplumsal Tarih, No. 191, Kasim 2010, s. 26-33  (Kivanç Karaman ile birlikte.)

Türkiye'de Tarim ve Iktisadi Gelisme, 1880-2000, Mükiye Dergisi, No. 262, Tarim, Gida ve Köylülük Özel Sayisi, Bahar 2009, s. 63-76.

"Dunyada ve Turkiyede Iktisadi Buyume, 1820-2005", Uluslararasi Ekonomi ve Diş Ticaret Politikalari, Yil 1, Sayi 2, 2007, s, 3-26.

"20. yüzyıl Türkiyesi için büyüme ve bölüşüm endeksleri," İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 235, Ekim 2005, s. 5-15.

“Seçici Kurumsal Değişim ve Osman’lının Uzun Ömürlülüğü”, S. İlkin, O. Silier ve M. Güvenç (derl), İlhan Tekeli için Armağan Yazılar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2004, s. 297-214; ayrıca Toplumsal Tarih, Sayı 133, Ocak 2005.

“Osmanlı İmparatorluğu’nda Para, 1326-1914”, Halil İnalcık ve Donald Quataert (derl), Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt 2, Eren Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 1053-1093.

“18. Yüzyılda Osmanlı Para Sisteminde Canlanma”, Kemal Karpat (derl.), Osmanlı Geçmişi ve Bugünün Türkiye’si, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 305-330.

“Karşılaştırmalı açıdan Türkiye’de İktisadi Büyüme, 1880-2000”, A. H. Köze, F. Şenses ve E. Yeldan (derl.), İktisat Üzerine Yazılar: Küresel Düzen, Birikim, Devlet ve Sınıflar İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, s. 383-398.

“Küreselleşme Çağında Osmanlı Ekonomisi,1820-1914”, Türkler, c. 14, (yay. haz.) H.C. Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 241-252.

“Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin İktisadi Büyüme Sicili” , Demokrasi ve Gençlik Vakfı (DEGEV), Uluslararası Atatürk ve Çağdaş Toplum Sempozyumu, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2002, s. 182-194.

”Osmanlı Devleti’nin Dış Borçlanma Deneyimi” Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD) Muhasebe ve Finansman Dergisi, no. 12, Ekim 2001, s. 6-9.

“Osmanlılarda Gümüş Madenleri ve Darphaneler” , Bilim ve Teknik, no. 396, Kasım 2000, s. 92-96.

“Istanbul’da 500 Yıllık Fiyatlar ve Enflasyon, 1469-2000”, Bilim ve Teknik, no. 393, Ağustos 2000.

“Osmanlı Ekonomisinde Devlet Müdahaleciliğine Yeniden Bakış”, Toplum ve Bilim, Sayı 83, 2000, s. 133-145.

"Dünya İktisadi Bunalımı ve 1930'lara Yeniden Bakış", Türkiye Bilimler Akademisi, Tarih Vakfı ve Türk Sosyal Bilimler Derneği, Bilanço 1923-1998: Türkiye Cumhuriyeti'nin 75 Yılına Toplu Bakış, Cilt 2, 1999, s. 33-40.

"Osmanlı'da Para ve Enflasyon", Cogito, Sayı 19, Yaz 1999, Yapı Kredi Yayınları, s. 179-88.

”Osmanlı İmparatorluğu’nda Fiyat Devrimine Yeniden Bakış”, Halil İnalcık (derl.), Osmanlı, Cilt 3, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s. 193-201.

"İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İaşe Politikası ve Köylülük", Oya Baydar ve Oya Köymen (der.), 75 Yılda Köylerden Şehirlere, Tarih Vakfı Yayınları, 1999, s. 57-66.

“İstanbul ve Diğer Osmanlı Kentlerinde Fiyatlar, 1469-1914”, XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Ekim 1999, Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, s. 101-128.

"Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kişi Başına Üretim ve Milli Gelir, 1907-1950", Mustafa Sönmez (ed.), 75 Yılda Paranın Serüveni, Tarih Vakfı Yayınları, 1998, s. 83-90 (Işık Özel ile birlikte).

"Türkiye'de Ücretlerin Gelişimi", Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, Cilt 3, 1998, s. 456-60.

"Geniş İmparatorlukta Para Politikası: Devlet Ne Kadar Müdahaleciydi, Ne Kadar Güçlüydü ?", Tarih Vakfı, Osmanlıdan Cumhuriyete: Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, s. 33-43.

Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Uluslararası Yayın Performansı , Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara: Tübitak Matbaası, 1999 (Arda Denkel, Çiğdem Kağıtçıbaşı ve Namık Kemal Pak ile birlikte).

“İktisat Tarihi”, TÜBA, Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de Bilim ‘Sosyal Bilimler’, s. 19-34 (Murat Çizakça ile birlikte).

“En Büyük Tağşiş ve 1844 Tarihli Tashih-i Sikke İşlemi”, Toplumsal Tarih, Sayı 13, Ocak 1995, s. 12-15.

“Menderes’ten Çiller’e Kısa Vadeli İktisat Politikaları ve İstikrar Paketleri”, Toplumsal Tarih, Sayı 6, Haziran 1994, s. 23-25.

“Osmanlı Para Tarihine Nasıl Bakmalı?”, Tarih ve Toplum, Sayı 119, 1993, s. 28-33.

“17. Yüzyılda Avrupa'da Basılan Kalp Paralar Osmanlı Piyasalarında Niçin Kabul Görüyordu ?”, Ekonomi ve Toplum, İstanbul, No. 2, s. 55-62, Eylül 1991.

"İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Devletin Tarımsal Politikaları ve Bölüşüm" , Ş. Pamuk ve Zafer Toprak (derl.), Türkiye'de Tarımsal Yapılar, 1923-2000, Yurt Yayınları, Istanbul, 1988 içinde, s. 91-108.

“Yüzellinci Yılında Baltalimanı Ticaret Anlaşması”, Tarih ve Toplum, Sayı 60, 1988, s. 38-41.

“İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İaşe Sorunu ve Köylülük”, Tarih ve Toplum, Sayı 35, 1986, s. 25-29.

“Osmanlı Ekonomisinin Dünya Kapitalizmine Açılışı”, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, Cilt 4, 1985, s.718-23.

“Osmanlı Devleti’nde Ücretler, 1839-1913”, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, Cilt 4, 1985, s.753-59 (Korkut Boratav ve Gündüz Ökçün ile birlikte).

"19. Yüzyılda Osmanlı Dış Ticareti", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, Cilt 3, 1985, s. 653-65.

"Osmanlı Ücretleri ve Dünya Ekonomisi, 1839-1913", Yapıt , No.4, s. 62-76, 1984 (Korkut Boratav ve Gündüz Ökçün ile birlikte).

"Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Üzerine Tezler", Yapıt , No. 8, s. 52-65, 1984, (Çağlar Keyder ile birlikte).

"Osmanlı Zanaatlerinin Yıkılışı, Pamuklu Tekstil Örneği, 1820-1913", Toplum ve Bilim , No. 23, 1983, s. 75-99.

"Osmanlı Tarımında Üretim İlişkileri, 1840-1913", Toplum ve Bilim , No. 16, 1982, s. 3-50.

"Dünya Ekonomisi ve Osmanlı Dış Ticaretinde Uzun Dönemli Dalgalanmalar", Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gelişme Dergisi, Türkiye İktisat Tarihi 1979-1980 Özel Sayısı, s.161-204.

"Osmanlı İmparatorluğunda Yabancı Sermaye : Sektörlere ve Sermayeyi İhraç Eden Ülkelere Göre Dağılım, 1854-1914" , Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gelişme Dergisi, Türkiye İktisat Tarihi 1978 Özel Sayısı , s. 131-62.